Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit

Bangkok, THAILAND